RODO

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
TRANSMAG R.S. Mularczyk Sp. J., ul. Pilotów 6, Bogucin; 62-006 Kobylnica.
Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 61 8150443 oraz poczty e-mail: rodo@transmag.pl
Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.transmag.pl

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1. Rekrutacji i zatrudnienia

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych. Dane kadrowe oraz BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przez 50 lub 10 lat (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy.

2. Współpraca z podwykonawcami działającymi w ramach współpracy wieloletniej

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. Maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.

3. Współpraca z z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. Maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.

4. Sprzedaży usług oferowanych przez ADO.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.

5. Przyszłe dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane klientów – dot. rozmów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres maksymalnie 6 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Dla urządzeń projektowanych indywidualnie zgodnie z dyrektywą maszynowa 2006/42/WE- 10 lat.

6. Działania marketingowe

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Odbiorcy danych: Firmy marketingowe, firmy świadczące usługi ADO w tym zakresie: strony www.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

7. Odpowiedzi na pytania zadane w formularzu lub poprzez e-mail
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z art. 118 KC „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

8. Zabezpieczenie osób i mienia
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO, monitoring obiektu.

Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.

9. Przesyłanie informacji o zbliżających się terminach przeglądów
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych

b) Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

c) Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@transmag.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół inżynierski z ponad 30-letnim doświadczeniem, wspierany współpracą z uznanymi na świecie producentami podzespołów.

Rozwiązania
indywidualne

Specjalizujemy się w projektach indywidualnych, z uwzględnieniem specyfiki ładunków, wykonywanych operacji, interakcji z maszynami czy warunkami przestrzennymi.

Serwis

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a w razie konieczności modernizację i remonty.

Doradztwo

Służymy fachowym doradztwem w całym okresie użytkowania dostarczonych urządzeń

Zapraszamy do współpracy

+48 61 815 04 43

Bogucin, Pilotów 6

PL 62-006 Kobylnica k.Poznania